Begeleiding en ondersteuning

Samen helpen we de leerling de schooltijd door! We gunnen elk kind een goede schooltijd en werken toe naar een diploma. Soms gaat dat niet vanzelf en zijn er zorgen over het gedrag, het leren, de concentratie, het sociale welbevinden, (ziekte)verzuim, de thuissituatie. We werken dan samen volgens een ondersteuningsroute.

Coach/Mentor
Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de coach, eerder was dit de mentor. De coach is een docent die een bepaalde groep begeleidt. De coach ondersteunt de leerling wat betreft zijn welbevinden, resultaten en gedrag. Hij  is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s.

De coach volgt zijn leerlingen continu en onderneemt actie als er zorgen zijn over een leerling.

Zorgcoördinator: Kornelia Azizi
De kerntaak van de zorgcoördinator is het regelen van de specifieke zorg rondom de leerling in samenspraak met onze orthopedagoog, de teamleiders en ouders.

Orthopedagoog: Karynne Schenkel
De orthopedagoog richt zich op onderwijsproblemen als gevolg van psychosociale problematiek en gedragsmoeilijkheden. Zij biedt hulp aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school in de vorm van gesprekken, screening, testen, advisering, verwijzing, begeleiding en samenwerking met hulpverleners.

Remedial Teacher: Jeanette Harbers & Nadia Mhamdi
De remedial teacher biedt extra ondersteuning aan leerlingen en richt zich op een specifieke hulpvraag in het leerproces.

NT2 docent: Lianne Oorschot
De NT2-docent biedt extra ondersteuning aan leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Decaan: Cees Oosterheerd
Op verschillende momenten tijdens de schoolloopbaan moet een leerling keuzes maken. Dit kan gaan over een beroepsrichting, een vakkenpakket of over een vervolgopleiding. De decaan zorgt op dergelijke momenten voor voorlichting. Zo nodig kan dit gebeuren door middel van een persoonlijk gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Interne contactpersonen: Albert Willem Bennen
Interne contactpersonen zijn docenten die voor het uitoefenen van hun vertrouwensfunctie een speciale training hebben gevolgd. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen en/of ouders terecht met problemen (bijv. klachten) en vraagstukken, die ze graag in vertrouwen willen bespreken.

Pestcoördinator: Kornelia Azizi
Klik op onderstaande afbeelding om ons pestprotocol te lezen.

Jeugdcoaches
Regelmatig zijn jeugdcoaches bij ons op school. Zij vervullen een ondersteunende rol in onze school. Dat betekent in het kort dat zij beschikbaar zijn voor leerlingen die behoefte hebben aan een kletspraatje, een moment van aandacht, het spelen van een spelletje of een goed gesprek.

Intern Zorg Advies Team (iZAT)
In het iZAT werken de teamleiders samen met de orthopedagoog en zorgcoördinator voor een goede begeleiding van de leerling. Om alle leerlingen goed te kunnen volgen en ervoor ter zorgen dat er zo goed mogelijk wordt afgestemd, komt het iZAT wekelijks bij elkaar.
In het I-ZAT wordt besproken welke stappen er gezet worden als een leerling moeilijkheden ondervindt. Mogelijke uitkomsten daarvan;
- Een overleg met ouders plannen, soms ook met de betrokken hulpverleners
- Advies geven aan de mentor over hoe de leerling ondersteund kan worden
- Het inschakelen van een training, zoals sociale vaardigheidstraining
- Het inzetten van een ondersteuner (zoals RT, orthopedagoog, etc.)
- Een plan van aanpak of ontwikkelingsperspectief opstellen
- Contact opnemen met ketenpartners: leerplichtambtenaar, schoolarts
- Aanmelden voor bespreking in het ZAT

Zorg Advies Team (ZAT)
Wij werken ook samen met deskundigen buiten school. Deze mensen bij elkaar noemen we het Zorg Advies Team. Hierin werken de schoolarts, de orthopedagoog, leerplichtambtenaar, de wijkagent, de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker en sociale (wijk)teams samen om onze leerling op de beste manier te ondersteunen.
Overleg in het ZAT over een leerling doen wij natuurlijk niet zonder dat ouders/verzorgers dit weten.
Bij vragen over onze ondersteuning kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, Kornelia Azizi.
E-mailadres:KAzizi@nxt.eu

Hier kunt u ons schoolondersteuningsprofiel lezen