Communicatie

NXT vindt goede communicatie tussen school en ouders belangrijk. Voor het schoolsucces en welbevinden van uw kind is het belangrijk dat wij en u goed samenwerken.

NXT informeert ouders regelmatig. Dat doen we via deze site, via de schoolgids, via nieuwsbrieven of individueel wanneer daar aanleiding toe is. De mentor/coach of teamleider doet dat telefonisch of via de mail. Communicatie is een tweezijdig proces en daarom vragen we u om daarin een pro-actieve rol te vervullen en contact met ons op te nemen, wanneer u vragen of opmerkingen hebt.

Voor minder urgente zaken kunt u ons via de e-mail bereiken. De e-mailadressen kunt u vinden op de pagina team Voor dringende zaken kunt u natuurlijk altijd bellen.

Bij het eerste en tweede rapport in december en maart organiseren we voortgangsgesprekken, waaraan leerling, u en de mentor/coach deelnemen. In het voortgangsgesprek maken we samen de stand van zaken op. Wat gaat er goed, wat kan misschien nog beter en wat is er voor nodig om dat te bereiken? Wanneer u behoefte heeft aan overleg met één van de lesgevende docenten, kunt u hen via de mail banderen om een (online) afspraak in te plannen.

Aan het begin van het schooljaar vinden kennismakings-/informatie-avonden per leerjaar plaats om als ouders kennis te maken met de mentor/coach en met andere ouders en geïnformeerd te worden over de gang van zaken in het betreffende leerjaar.

Tenslotte nemen ouders op NXT deel aan de medezeggenschapsraad om samen met de leerlingen, schoolleiding het beleid van de school te ontwikkelen.