Ondersteuning

Een leerling die meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, ontvangt die extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk binnen de eigen school. Het kan zijn dat de school het gewenste arrangement zelf niet kan aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders en leerling gekozen worden voor een verwijzing naar een andere school die dat arrangement wel kan aanbieden. Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt, stelt de school, in overleg met ouders, een zogenaamd ‘ontwikkelingsperspectiefplan’ (OOP) op. Daarin wordt in elk geval opgenomen voor welk type vervolgonderwijs de leerling wordt opgeleid. de inhoud en de beoogde doelstellingen van een ondersteuningsarrangement wordt altijd overlegd met de ouders.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft de mogelijkheden en grenzen aan van de ondersteuning op onze school. Welke ondersteuning kunnen ouders en leerlingen in geval van onderwijsproblemen van onze school verwachten? Wanneer moeten wij (mogelijk) nee verkopen? Dat staat uitgebreid beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is te vinden op onze website. Hoe werkt het bij aanmelding van een leerling? Bij aanmelding van een leerling, zal de toelatingscommissie een inschatting maken of Mavo Doorn een passende plek is. Is er extra ondersteuning nodig? En kan onze school die ondersteuning bieden? Als het antwoord op die vragen positief is, volgt de ‘gewone’ aanmeldingsprocedure. Is het helder dat er extra ondersteuning nodig is, dan maakt de school een zogenaamd ‘ondersteuningsarrangement’. Daarin staat wat de leerling naar inschatting van onze professionals nodig heeft om onderwijssucces te hebben en welke maatregelen daarvoor aangewezen zijn. Vervolgens wordt bekeken of onze school dat arrangement – eventueel met inschakeling van externe deskundigen – zelf kan bieden. Dan worden – samen met de ouders – afspraken gemaakt voor de uitvoering. Kan onze school het arrangement niet bieden? Dan zullen wij – in overleg met de ouders – zoeken naar een beter passende plek elders in de regio. Toch nog vragen over ‘Passend Onderwijs’ op Mavo Doorn? Daarvoor kunnen ouders contact opnemen met de zorgcoördinator van onze school, Amarins Fledderus (afledderus@nxt.eu)