Ondersteuning

NXT biedt jou gerichte begeleiding als je, bijvoorbeeld als gevolg van leer- of gedragsproblemen, belemmeringen ondervindt bij het volgen van regulier onderwijs. Onze visie is dat het de opdracht van reguliere scholen is om het overgrote deel van leerlingen op weg naar een diploma onderwijs te bieden. Daarom investeren wij in onze docenten door hun vakmanschap voor het hanteren van leer- en gedrags- of sociaal-emotionele problemen te verbreden. Waar nodig zijn deskundigen beschikbaar om docenten bij het lesgeven en bij eventuele noodzakelijke aanpassingen te ondersteunen en leerlingen zo nodig individueel of in groepjes te begeleiden. .

Klik hier voor veel gestelde vragen over extra ondersteuning. Veel vragen over hoe NXT met dyslexie en dyscalculie omgaat worden beantwoord in het dyslexiebeleid en het dyscalculiebeleid.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs te bieden. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Met de invoering van de Wet passend onderwijs, hebben scholen een zogeheten ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen die het echt nodig hebben, kan namelijk nog steeds een beroep op het speciaal onderwijs gedaan worden.

Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Schoolondersteuningsprofiel

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke onderwijsondersteuning NXT Doorn kan bieden en welke ambities de school daarbij heeft. Leraren en ouders hebben via de medezeggenschapsraad advies gegeven bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel. Ouders/verzorgers kiezen zelf een school voor hun kind, ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Bij deze schoolkeuze kunnen zij zich laten leiden door de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – in overleg met de ouders – een betere plek. Dat kan een (andere)reguliere school of een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn waar men tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften die het kind heeft. Zo komt het kind terecht op de school die zo goed mogelijk bij hem of haar past.

Wat betekent het schoolondersteuningsplan voor ouders/verzorgers?

Ouders kunnen kiezen bij welke school ze hun kind aanmelden op basis van het advies, het pedagogisch of didactisch concept, het onderwijsaanbod, de geloofsovertuiging en/of de ondersteuningsmogelijkheden en natuurlijk of de school dicht bij huis is. In de praktijk zal de keuze vaak worden ingegeven door de combinatie van de pedagogisch – didactische eigenheid van de school en het meer specifieke ondersteuningsaanbod. Informatie daarover is in dit schoolondersteuningsprofiel opgenomen

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van NXT Doorn kunt u contact opnemen met:

Sanne Dalhoeven sdalhoeven@nxt.eu

Karynne Schenkel kschenkel@nxt.eu

Drie niveaus van ondersteuning

In aansluiting op de wettelijke regelgeving en bekostiging kent het samenwerkingsverband drie niveaus van onderwijsondersteuning:

· Basisondersteuning;

· Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen;

· Plaatsing in het speciaal onderwijs.

Deze worden nu achtereenvolgens beschreven.

Basisondersteuning

Basisondersteuning heeft betrekking op ondersteuning zoals die voor alle leerlingen binnen ons SWV geldt en beschikbaar is op alle scholen. Het verwijst naar het geheel van preventieve en licht curatieve programma’s die de school aanbiedt en uitvoert, eventueel in samenwerking met ketenpartners. Concreet betekent dit het volgende.

NXT Doorn:

· signaleert preventief en tijdig leerproblemen en ontwikkelings- en opvoedproblemen.

· heeft of ontwikkelt een aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie conform de daarvoor landelijk vastgestelde protocollen.

· heeft of ontwikkelt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen die qua cognitieve capaciteiten boven-, dan wel ondergemiddeld toegerust zijn voor de schoolsoort waar zij op zitten, terwijl zij wel in staat worden geacht het schooltype waar ze op zitten succesvol te doorlopen

· zorgt – binnen grenzen van redelijkheid ­– voor toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben vanwege fysieke beperkingen.

· beschikt over (ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.

· past een protocol toe voor medische handelingen.

· beschrijft op welke wijze de school samenwerkt met ketenpartners om lichte curatieve ondersteuning te bieden.

Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen

Een leerling die ondersteuning behoeft, die boven de overeengekomen basisondersteuning uit gaat, ontvangt die extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement binnen de eigen school. Daarbij is het vertrekpunt de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het gaat dus om wat de leerling nodig heeft en niet om wat de leerling ‘mankeert’. De school gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk.

Het kan zijn dat NXT Doorn de gewenste ondersteuning niet kan aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders gekozen worden voor een verwijzing naar een school diemogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van die wel kan aanbieden. Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt aangeboden, stelt de school, in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief [een oop] Daarin wordt in elk geval opgenomen de te verwachten ‘uitstroombestemming’. Dat wil zeggen het vervolgonderwijs waar de leerling voor wordt opgeleid; in voorkomende gevallen kan het ook gaan om toeleiding naar arbeid.

Arrangementen kunnen verschillen in:

· Mate van individualisering: het kan gaan om een (geheel) individueel arrangement of een (deels) groepsgewijs arrangement.

· Duur: arrangementen kunnen korter of langer duren.

· Intensiteit: een arrangement kan meer of minder intensief zijn (bijvoorbeeld extra ondersteuning op dagelijkse basis of een wekelijks gesprek met een mentor).

· Aantal betrokkenen. Het kan zijn dat de ondersteuning geleverd wordt door of enkele vakdocenten of de mentor van de leerling. Het kan ook zijn dat meer specialistische functionarissen betrokken worden zoals een orthopedagoog, remedial teacher, jongerenwerkers en trainers. Het is ook mogelijk dat er ondersteuning van buiten wordt aangezocht. Het kan dan gaan om ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugd-ggz e.d.

Hoe ziet de ondersteuningsstructuur er uit?

De onderwijsondersteuningsstructuur van de school kent voor de basisondersteuning en voor de extra ondersteuning een eerste, tweede en derde lijn. De eerste lijn wordt gevormd door de mentor of coach en de vakdocenten. Hun streven is om hun pedagogisch en didactisch handelen af te stemmen op de belevingswereld en de onderwijsbehoeften van hun leerlingen en in hun lessen waar mogelijk te differentiëren naar niveau, leerstijl en tempo van de leerlingen. De mentor is de primaire contactpersoon voor leerling en ouders.

De tweede lijn wordt gevormd door het zorgteam (zorgcoördinator, orthopedagoog). Zij komen in beeld als vakdocenten en mentor ten aanzien van onderwijsbelemmeringen van hun leerlingen handelingsverlegen worden. Zij adviseren docenten en mentoren over de begeleiding van leerlingen en over analyse van hun ondersteuningsbehoefte. Zij coördineren de uitvoering en de evaluatie van de ondersteuning, zorgen ervoor dat onderwijsbelemmeringen van leerlingen zo nodig worden besproken in het IZO en onderhouden in geval van complexe vraagstukken contacten met ouders en eventueel externe instanties (GGD, leerplicht). De zorgcoördinator stelt ook de LWOO-aanvragen op en adviseert de schoolleiding over het ondersteuningsbeleid.

De derde lijn wordt gevormd door externe deskundigen met specialistische kennis en ervaring die leerlingen individueel kunnen begeleiden of trainen en docenten bij te nemen maatregelen kunnen ondersteunen of adviseren. Wij werken samen met een GGD-arts, schoolverpleegkundige, leerplicht, sociale dorpsteams, Stichting Timon en overige bij leerlingen betrokken instanties.

Basisondersteuning:

- Vakinhoudelijke begeleiding via vakhulpuren voor alle aangeboden vakken;

- Faalangsttraining op aanvraag van de mentor of coach;

- Examenvreestraining op aanvraag van de mentor of coach;

- Remedial Teaching (RT);

- Individuele begeleiding door de orthopedagoog

- Ondersteuningstraject “leren leren”

- Opstartcursus dyslexie

- Screening op dyslexie, dyscalculie en andere stoornissen of belemmeringen.

Hoe wordt de ondersteuning vormgegeven?

Deze paragraaf schetst de belangrijkste procedures

Basisondersteuning

Wanneer bij een leerling door interne of externe betrokkenen mogelijke problemen of belemmeringen worden gesignaleerd, wordt dit besproken met de mentor of coach. Hij of zij vervult in het hele proces een spilfunctie en verzamelt informatie via de betrokkenen, de teamvergadering en/of leerlingbespreking.

De mentor of coach overlegt met ouders en collega’s en bespreekt evt. maatregelen met de betrokken docent(en). Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet toereikend zijn, wordt de zorgvraag besproken met het zorgteam. Op basis daarvan kunnen verschillende stappen worden gezet. Indien deze stappen niet toereikend zijn, kan een leerling ingebracht worden in het IZO. De leerling wordt via een aanmeldformulier bij de zorgcoördinator aangemeld. In het IZO wordt op basis van de zorgvraag in het aanmeldingsformulier een probleemanalyse gemaakt. Hierna wordt gekeken naar oplossingen zoals aanpassingen in de lessen, in de benadering van de leerling, extra begeleiding of kortlopende gesprekken de RT/orthopedagoog. Deze afspraken worden gemaakt in overleg met de ouders.

Extra ondersteuning

Wanneer blijkt dat de geboden basisondersteuning niet toereikend is doordat doelen niet bereikt zijn, wordt gekeken welke extra ondersteuning noodzakelijk is. Dit wordt in kaart gebracht door het zorgteam door met alle betrokkenen te overleggen. Denk hierbij aan ouders, leerling en externe hulpverlening. Als blijkt dat NXT Doorn de extra ondersteuning kan bieden, wordt deze ingezet. Deze ondersteuning wordt vastgelegd in een OPP indien het langdurige begeleiding door RT/orthopedagoog en/of externe deskundigen betreft. Een OPP kan echter ook direct opgesteld worden als blijkt dat de basisondersteuning niet voldoende is. Het OPP wordt periodiek met school, ouders en leerling geëvalueerd, hierbij hebben alle partijen de mogelijkheid om aanpassingen voor te stellen of om vast te stellen dat het OPP voldoende of onvoldoende oplevert. Wanneer het OPP onvoldoende oplevert wordt deze bijgesteld. In dat geval begint het bovenstaande proces opnieuw. Extra ondersteuning kent geen standaard duur of intensiteit, maar wordt op maat aangeboden.

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

In een ontwikkelingsperspectief worden de ondersteuningsbehoeften van een leerling beschreven. Hierin stellen de ouders en school vast wat hun kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief staan beschreven in de wet en zijn:

  • de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
  • een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde - de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.
  • een jaarlijkse evaluatie

Toelating van leerlingen

Is een leerling qua niveau en zorgbehoefte plaatsbaar dan wordt de leerling aangenomen op NXT Doorn. NXT Doorn handelt bij aanmelding conform de regionale afspraken en de daarbij behorende termijnen (zie hiervoor de website van het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht). Ouders kunnen kinderen conform de wettelijke bepalingen Passend Onderwijs tot uiterlijk 10 weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar (op 1 augustus) aanmelden. Binnen zes weken na aanmelding beslist de school of een leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Het is in het belang van de leerling dat hij of zij een passende onderwijsplek krijgt. Wij verwachten dat zowel ouders als basisschoolleerkrachten transparant zijn over de ondersteuningsbehoeften van de bij NXT Doorn aangemelde leerling. Het zorgteam onderzoekt vervolgens of NXT Doorn aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen en neemt in overleg met coördinator aanmeldingen en schoolleiding een besluit over plaatsing.