Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe NXT behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Er is ook een aparte MR voor NXT Doorn. De MR NXT komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van school. Zo is het onderwijsconcept een vast punt voor de MR NXT om te bespreken. De MR beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

De MR NXT zal via de website van de school regelmatig verslag doen van actuele onderwerpen binnen de MR. Ook via de oudernieuwsbrief zal hierop gewezen worden.

De samenstelling van de MR NXT Doorn is met ingang van het schooljaar 2022-2023 als volgt:

  • Vanuit de leerlingen: Sophie Oepkes
  • Vanuit de ouders: Esther Oepkes
  • Vanuit de docenten: Marrit Posthuma, Tonko van ’t Hek en Fabian Driessen

Contact

mposthuma@nxt.eu

Reglement

Huishoudelijk Reglement 2021